เกี่ยวกับวารสาร  

         1) วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หรือ Journal of Business and Accountancy of Chaiyaphum Rajabhat University เป็นวารสารรายครึ่งปี กำหนดการออกวารสาร ฉบับภาษาไทย ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) รับบทความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

          2) เรื่องที่ส่งเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นงานวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาการจัดการ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร นวัตกรรมการจัดการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การท่องเที่ยวและบริการ การโรงแรม การจัดงาน โลจิสติกส์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

           3) รับบทความประเภท บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Journal Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทวิจารณ์บทความ (Article Review)

           4) บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ จะได้รับการประเมินจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็นสิ้นสุด

           5) บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น

           6) บทความต้องมีส่วนประกอบ ดังนี้

              - ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

              - ชื่อ–นามสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อต่อได้ และอีเมล ของผู้เขียนทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

              - บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่น้อยกว่า 150 คำ และไม่เกิน 250 คำ

              - คำสำคัญ (keywords) จานวน 3-5 คำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          7) ต้นฉบับต้องพิมพ์บนกระดาษ A4 แบบหน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 25 หน้า เว้นระยะ 1 บรรทัด

(Single space) เว้นห่างจากขอบบน 2.5 ซม. ขอบซ้าย 2.5 ซม. ขอบขวา 2 ซม. และขอบล่าง 2 ซม.

          8) การพิมพ์ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 20 ตัวหนา ภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

           - ชื่อผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวเอนหนา จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ (ไม่ต้องระบุตำแหน่งทางวิชาการ) สถานที่ทำงานหรือสังกัด และ email address ของผู้เขียนในลักษณะเชิงอรรถด้านล่างของหน้าด้วยสัญลักษณ์ (*) ตามจำนวนผู้เขียน

           - บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 หัวเรื่องคำว่า “บทคัดย่อ” “คำสำคัญ” ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา และภาษาอังกฤษใช้ “Abstract” และ“Keywords:” ตามลำดับ ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนาเช่นเดียวกัน (ข้อความี่อยู่ในบทคัดย่อและคำสำคัญไม่ต้องหนา)

           - การพิมพ์เนื้อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 หัวเรื่องหลักทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 ตัวหนา ส่วนหัวข้อย่อยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา

          9) การส่งต้นฉบับพร้อมแบบฟอร์มการเสนอบทความ ผ่านทางระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องทำการลงทะเบียนก่อนเข้าสู่ระบบ Register

          10) การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้การอ้างอิงระบบ APA Style ให้เรียงลำดับตามตัวอักษร มีรายละเอียดและตัวอย่างของเอกสารอ้างอิง

คำแนะนำการส่งบทความ

หนังสือรับรองก่อนตีพิมพ์

แบบฟอร์มบทความ