ฝ่ายจัดการและเลขานุการกองบรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจและการบัญชีฯ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
167 ม.2 ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
36000

Principal Contact

อาจารย์ ดร.อุมาวดี เดชธำรงค์
ฝ่ายจัดการและเลขานุการกองบรรณาธิการวารสาร
สำนักงานกองบรรณาธิการวารสาร
Phone 0879120252

Support Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม
Phone 0909562727