บรรณาธิการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัธชวุฒิ ตู้พจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รองบรรณาธิการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง ไกยวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
กองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.การุณย์ ประทุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญมน วิทยาภูมิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองสุวรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา อารีกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร วารีศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ ดร.กาญจนา หินเธาว์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาจารย์ ดร.อัญนวียา ภัชร์จรินท์ญา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาจารย์ ดร.อัญชลี ชัยศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ พัฒนชีวะพูล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาจารย์ ดร.วาสนา คำไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาจารย์ ดร.อุมาวดี เดชธำรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ